Sorag

Habarlar

Dünýä daşky gurşawy goramaga çagyrýarka, kagyzdan ýasalan owadan sumkalar öňküsinden has peýdaly bolýar.Kagyz halta dizaýny gözüňi özüne çekiji we özüne çekiji, ulanyjylarda çuňňur täsir galdyrmak aňsat.Müşderileriň köp sanly kagyz haltalaryny almagynyň we ulanmagynyň sebäbi aşakdaky ajaýyp artykmaçlyklardyr.

1. Owadan.Kagyz kagyz sumkalary has owadan.Kagyz gaplaýyş materiallarynyň gaplaýyş pudagynda agdyklyk etmeginiň sebäbi, kagyz materiallarynyň gowy çap etmek häsiýetine eýe bolmagy we dürli marka nyşanlaryny we ajaýyp mahabat nusgalaryny çap edip bilmekidir.Plastiki haltalar Önümi mahabatlandyrmakda gaty möhüm rol oýnaýarlar, bu haýyşy ýerine ýetirip bolmaýar.

2. Daşky gurşawy goramak.Kraft kagyzy ekologiýa taýdan has arassa.Plastmassa önümleri gündelik durmuşda sarp edilip, serişdeleriň sarp edilmegine we daşky gurşawyň hapalanmagyna sebäp bolýar.Şonuň üçin kagyz gaplamalary az uglerodly we ýaşyl ömre has laýyk gelýär.Kraft kagyzy gaýtadan ulanylýan çeşme we biodegrirlenip bilner.Kraft kagyz haltalary häzirki wagtda giňden ulanylýan plastmassa gaplamany çalyşmak üçin iň amaly çözgüt hasaplanýar.Her gün gaty köp plastik halta ulanýarys, netijede köp mukdarda biodegrirlenip bilinmeýän hapalar we daşky gurşaw hapalanýar.Kraft kagyzy, güýçli we gowy suw geçirmeýän ukyby bolan kagyzyň bir görnüşidir.Iki esasy reňkde bolýar: ak we goňur.Müşderileriň köpüsine kagyz haltalary ýasamak üçin tebigy goňur ulanmak zerurlygy ýüze çykar.

 

Kagyz haltalary

3. ýönekeý.Kraft kagyz haltalary gaty çylşyrymly we dizaýnda jikme-jik bolmaly däl.Kraft kagyz gaplamak ýönekeý bolup biler, ýöne köp adamyň ünsüni özüne çekýär.Adatça kagyz haltalary marka maglumatlary ýa-da logotipler bilen çap ediler, bu hem marka önümlerini mahabatlandyrmagyň iň oňat usulydyr.

Statistikalara görä, goňur kagyz sumkasyny ulanan adamlaryň 90% -den gowragy ony ýene bir gezek ulanýarlar.Netijede, kagyz kagyz haltalary forma laýyk, üzüm we nusgawy häzirki zaman tendensiýasyna öwrüldi.Bu etapda kärhanalaryň köpüsi daşky gurşawy goramak we daşky gurşawy goramak düşünjelerini müşderilere ýetirmek üçin gaýtadan işlenen kraft kagyz gaplamalaryny ulanýarlar.


Iş wagty: Oktýabr-23-2023