Zip gulp eşikleri poli gaplaýyş haltalary
Lýuks dürli stil kagyz sowgat gutusy
Printörite çap Biodegradable Ecommerce Packaging Poly Poçta iberiş sumkalary

önüm

Gözellik we şahsy ideg gaplama / moda pudagy / azyk bukjasy / azyk önümleri Söwda / söwda söwda gaplamalary / mahabat / saklamak we eltip bermek

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

Globalso halkara söwda kompaniýasy

näme edýäris

Alibaba.com-da ýokary abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde 10-dan gowrak işgäri bolan professional satuw toparymyz bar we ýokary hilli önümiň we ajaýyp hyzmatyň kepili bolan gaplamak pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan 20 hyzmatdaş zawodymyz bar. .Mundan başga-da, ýöriteleşdirilen gaplamak we çap etmek bilen meşgullanýarys.Kagyz gutusy, kagyz halta, poli mailer, köpürjikli poçta, poçta gulpy, asma bellikleri we ş.m. ýaly köp sanly gaplama önümlerini tapyp bilersiňiz.Isleýän zadyňyzy satyn almak amatly.Iň esasy zat, islendik pes MOQ garşylanýar, biz size işiňizi başlamaga kömek etmäge taýýardyrys.

has köp >>
köpräk oka

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Gollanma üçin basyň
 • Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň

  Hil

  Elmydama hilini birinji ýerde goýuň we her prosesiň önüminiň hiline berk gözegçilik ediň

 • Ajaýyp hyzmat bermek müşderilerimiziň isleglerini we isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

  Serivce

  Ajaýyp hyzmat bermek müşderilerimiziň isleglerini we isleglerini kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

 • Packhli gaplaýyş önümleri üçin bir duralga özleşdirmesini üpjün edýäris,

  Bir duralga özleşdirme

  Packhli gaplaýyş önümleri üçin bir duralga özleşdirmesini üpjün edýäris,

GOSlogo

amaly

Gözellik we şahsy ideg gaplama / moda pudagy / azyk bukjasy / azyk önümleri Söwda / söwda söwda gaplamalary / mahabat / saklamak we eltip bermek

 • 80 80

  önümimiz 80 ýurt satdy

 • 18 18

  Hyzmatda 18 sagat

 • 5000 5000

  5000 müşderä hyzmat etdi

 • 15% 15%

  Müşderiler üçin ortaça 15% tygşytlamak

 • 100 100

  100-den gowrak önüm

habarlar

Gözellik we şahsy ideg gaplama / moda pudagy / azyk bukjasy / azyk önümleri Söwda / söwda söwda gaplamalary / mahabat / saklamak we eltip bermek

Habarlar

Habarlar

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Customöriteleşdirilen bellikleriň we bellikleriň bahasyna täsir edýän faktorlar haýsylar?

Omörite bellikler we bellikler dürli pudaklardaky kärhanalar üçin markanyň möhüm bölegi.Diňe logotip hökmünde hereket etmän, önüm ýa-da hyzmat hakda möhüm maglumatlary hem berýär.Customörite bellikleriň we bellikleriň bahasy dürli-dürli bolup biler we olaryň bahasyna täsir edýän faktorlara düşünmek c ...
has köp >>

Kraft kagyz haltalary näme üçin sarp edijileriň arasynda beýle meşhur?

Dünýä daşky gurşawy goramaga çagyrýarka, kagyzdan ýasalan owadan sumkalar öňküsinden has peýdaly bolýar.Kagyz halta dizaýny gözüňi özüne çekiji we özüne çekiji, ulanyjylarda çuňňur täsir galdyrmak aňsat.Müşderileriň köp sanly kagyz haltalaryny almagynyň we ulanmagynyň sebäbi fo ...
has köp >>

Kraft kagyz gaplamasynyň aýratynlyklary we ulanylyşy haýsylar

Kraft kagyz haltalary soňky ýyllarda ekologiýa taýdan arassa tebigaty we köp taraply ulanylyşy sebäpli ep-esli meşhurlyk gazandy.Bir gezeklik plastmassanyň daşky gurşawa ýetirýän täsirine barha köp adam düşünip başlansoň, kagyz gapjyklary dürli gaplamak üçin ileri tutulýan ugra öwrüldi ...
has köp >>

Multfilmleri düzeniňizde haýsy taraplara üns bermeli?

1. Ilki bilen, kartonlary sargyt etmegiň esasy şertleri Kartonyň uzynlygyny, inini we beýikligini kesgitläň.Ilki bilen hakyky önümiňiziň uzynlygyny, inini we beýikligini ölçemeli.Soňra kartonyň galyňlygyny goşuň (kartonyň beýikligine mümkin boldugyça 0,5 mm goşuň), bu ...
has köp >>

Gaplamak gutularynyň umumy görnüşleri haýsylar?

Gaplamak gutularynyň köp görnüşi bar.Gurluş nukdaýnazaryndan ýokarky we aşaky kombinasiýa ýokarky we aşaky gapak görnüşleri, oturdylan kombinasiýa guty görnüşi, çep we sag açylyş we ýapylýan gapy görnüşi we gaplama kombinasiýa kitap görnüşi bar.Bu görnüşler sowgat üçin esas berýär ...
has köp >>