Sorag

Habarlar

Gaplamak gutularynyň köp görnüşi bar.Gurluş nukdaýnazaryndan ýokarky we aşaky kombinasiýa ýokarky we aşaky gapak görnüşleri, oturdylan kombinasiýa guty görnüşi, çep we sag açylyş we ýapylýan gapy görnüşi we gaplama kombinasiýa kitap görnüşi bar.Bu görnüşler sowgat gutulary üçin esas döredýär.Gurluş, esasy gurluş çarçuwasynda, dizaýnerler önümiň gaplanyşyna ajaýyp reňkler goşup, hemişe üýtgeýän guty şekillerini döredýärler.Aşakda üç sany umumy gaplama guty şekiliniň anyk girizilişi jemlenýär.göreliň!

1. Uçar gutusy.Gaplamak gutusy açylandan soň, ol kesilen kagyzyň bir bölegine öwrülýär.Açylmadyk görnüşi uçara meňzeýändigi üçin atlandyrylýar.Gaýtadan işlemek çykdajylaryny tygşytlap bilýän guty ýelimlemegiň zerurlygy bolmazdan, bir bölek galyplara ýetmek üçin gurluş dizaýnyny ulanýar.Uçar gutulary gowy basyşa garşylygy we bukulmagy aňsat.Şeýle hem bazarda giňden ulanylýar.Uçar gutularyny ekspress gaplamakdan başlap, ýokary derejeli lýuks gaplamalara çenli hemme zat görmek bolýar.

Poçta gutusy

2. Jennet we ýer gaplaýyş gutusy.Bu häzirki döwürde gaty giň ýaýran guty görnüşidir.Ol gapak gutusyndan we aşaky gutudan ybarat.Iki görnüşe bölünýär: adaty ýokarky we aşaky gapaklar we gyrasy ýokarky we aşaky gapaklar.Öňküsi, umuman, uly ýokarky guty we kiçi aşaky guty görnüşini alýar, ikinjisi gapak gutusy we aşaky guty.Ölçegleri yzygiderli we aşaky gutynyň dört içki tarapy deň beýiklikdäki gyralar bilen enjamlaşdyrylandyr, şonuň üçin gapak gutusy we aşaky guty gabat gelende hiç hili ofset ýa-da gabat gelmezlik bolmaz.Upperokarky we aşaky gapak gaplaýyş gutulary has köp kagyz ulanýar we birneme gymmat, ýöne gaplamanyň hili ýokary we belli bir açylyş dabarasyna eýe.Gaty gaty talap edýän önümler, önümiň keşbini ýokarlandyryp biljek bu guty görnüşini saýlar.Mysal üçin, Orta güýz festiwalynyň sowgat gutulary, tüwi köpelen sowgat gutulary, Täze ýyl gaplamasy, kosmetika gutulary we ş.m.

2. “Clamshell” gaplama gutusy.“Clamshell box”, jargon kitap şekilli guty, oňa kitap gutusy hem diýilýär.Gaplamagyň stili kitaba meňzeýär we guty gapdaldan açylýar.Bezeg gutusy panelden we aşaky gutudan ybarat.Materiallar gaplama gutusynyň adaty ululygyna we işleýşine görä saýlanýar.Käbir kitap şekilli gutular magnit, demir list we beýleki materiallary talap edýär.Iki gapakly gaplama gutusy birneme çylşyrymly proses talaplaryna eýedir we ýokary derejeli sowgatlar üçin iň oňat guty görnüşidir.Saýlawlaryň biri.“Clamshell” gutulary, köplenç kosmetika, elektron önümleri, iýmit we ş.m. gaplamak üçin ulanylýar, döredijilik we ýokary derejeli bolmak olaryň meşhurlygynyň esasy sebäpleridir.Elbetde, çykdajylar gaty ýokary.

“Eastmoon” (Guanç Guangzhouou) gaplaýyş we çaphana kärhanasy, ýokary hilli önümleriň we ajaýyp hyzmatlaryň kepili bolan gaplama pudagynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan kooperatiw zawody bar.Maslahat bermäge hoş geldiňiz!


Iş wagty: 12-2023-nji oktýabr