Sorag

Habarlar

 1. Ilki bilen karton zakaz etmegiň esasy şertleri

Kartonyň uzynlygyny, inini we beýikligini kesgitläň.Ilki bilen hakyky önümiňiziň uzynlygyny, inini we beýikligini ölçemeli.Soňra kartonyň galyňlygyny goşuň (kartonyň beýikligine mümkin boldugyça 0,5 mm goşuň), bu kartonyň daşky gutusydyr.Adatça, karton zawodynyň deslapky ululygy daşky gutynyň ululygydyr.Daşarky gutynyň ululygy dizaýny: Umuman, iň kiçi ini materialy tygşytlamak üçin niýetlenendir.Şonuň üçin harytlaryňyzyň ýagdaýyna görä, karton zawodyna gürleşýän ululygyňyzyň daşky gutynyň ululygy ýa-da içki gutynyň ululygydygyny aýtmalysyňyz.

2. Ikinjiden, kartonyň materialyny saýlaň

Harytlaryňyzyň agramyna we öz çykdajylaryňyza görä, kartonyň materialyny ýerlikli saýlaň.Multfilmler kartondan ýasalýar, şonuň üçin karton hakda bir zat bilmeli.Ordinaryönekeý kartonlarymyz gasynlanan kartondan, gasynlanan karton bolsa ýüzli kagyzdan ýasalýar.gasynlanan kagyz, esasy kagyz, asma kagyz.Materiallaryň hili, köplenç inedördül metrdäki agram bilen baglanyşyklydyr.Her inedördül metre näçe agyr bolsa, şonça-da gowy.

3. Kartonyň galyňlygyny saýlamak

Multfilmler tüýdük görnüşine görä bölünýär: kartonlaryň galyňlygy adatça üç gatlak, bäş gatlak, ýedi gatlak we ş.m. Bir kartonyň ýük göterijilik ukyby esasan esasy kagyzyň her gatlagynyň transvers halka basyşyna baglydyr.Bu, gatlak näçe köp bolsa, ýük göteriji öndürijiligiň şonça gowydygyny aňlatmaýar.

Gaplamak üçin karton poçta gutusy

4. Çap etmek meselesi

Karton çap edilenden soň, ony üýtgedip bolmaýar, şonuň üçin çap edilen mazmuny karton öndürijisi bilen birnäçe gezek tassyklaň.Käbir ownuk ýalňyşlyklar, kartonyň daşky görnüşine reňk bilen meňzeş ýelmeýän stikerler ýa-da çygly kagyzlar bilen örtülip bilner, ýöne ýeterlik owadan däl.Mümkin bolan iň takyk çap maglumatlary beriň we karton öndürijisine talaplara laýyklykda berk çap edilmegine gözegçilik ediň.

5. Nusga gutusy

Karton öndürijisi bilen hyzmatdaşlyk etmek, kagyzyň hilini sitata bermek we kagyzyň hili we hyzmatdaşlyk usuly barada ylalaşyga gelmek niýetiňizi tassyklasaňyz, karton zawodyndan nusga gutularyny bermegini haýyş edip bilersiňiz.Karton modelleri, esasan, kagyzyň hilini, ululygyny we ussatlygynyň hilini kesgitlemek üçin çap edilmeýär.


Iş wagty: 16-2023-nji oktýabr